Contactless delivery
online tracking
24/7 service
Fixed price

правила

правила надання послуг поштового зв'язку

Services

express delivery

Order now and wait for our delivery guy to pick your package within 15 minutes.

door-to-door

Don't leave your home and still have your items delivered.

collect

Leave an order with us now. Your package will be collected as soon as one of our drivers is in your area.

nationwide delivery

We deliver nationwide according to the tariff schedule.

Requesta delivery!

Submit an order now to get a 15% discount

for your first express delivery!

CRM-форма появится здесь

1. Терміни та скорочення
1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 • адресат – фізична чи юридична особа, якій адресується Відправлення, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на супровідній адресі до відправлення в спеціально призначеному для цього місці;
 • відправлення – внутрішнє реєстроване відправлення з вкладенням документів, що приймається, друкується, перевозиться і доставляється;
 • відправник – фізична або юридична особа, прізвище, ім’я або найменування якої зазначені на супровідній адресі до Відправлення в спеціально призначеному для цього місці, яка безпосередньо або через уповноважену особу подає для пересилання Відправлення;
 • двері (як тип доставки) - приміщення відправника або адресата, де здійснюється приймання або вручення Відправлень;
 • кур’єр – це працівник об’єкта поштового зв’язку (кур’єр ДКД, листоноша, водій- супровідник тощо), уповноважений здійснювати доставку відправлень за межами об’єктів поштового зв’язку;
 • нормативний строк пересилання Відправлень – строк, установлений для пересилання відправлення від моменту приймання до моменту надходження Відправлення до ОПЗ (до Складу) для вручення або доставки кур’єром за адресою одержувача (до Дверей), який розраховується із можливостей поштової мережі;
 • одержувач – адресат або особа, уповноважена ним на одержання Відправлення;
 • повідомлення про вручення – повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення Відправлення;
 • прикладний програмний інтерфейс (далі – АРІ, від англ. Application programming interface) – набір функцій та інструментів, що надаються Системою для використання у зовнішніх програмних продуктах Відправників;
 • розрахунковий документ – документ встановленої відповідно до законодавства України форми та змісту (розрахункова квитанція, акт виконаних робіт), що підтверджує надання послуги;
 • система – інформаційна система Поштової служби «Е-ПОСТ», яка забезпечує процеси отримання в електронному вигляді, обробки, друку, сортування, конвертування, відправлення та інформування про доставку;
 • склад (як тип доставки) – приміщення ОПЗ, де здійснюється приймання або вручення Відправлень;
 • суб’єкт господарювання – юридична особа або фізична особа-підприємець, якій надаються послуги з друку та пересилання Відправлень на підставі договорів, укладених між нею та Поштовою службою «Е-ПОСТ».
 • Інші терміни вживаються у значенні визначеному Законом України «Про поштовий зв'язок», Правилами та іншими актами законодавства.
1.2. У цих Правилах допускаються такі скорочення:
 • АСРК – автоматизована система реєстрації та контролю;
 • АС «АРМ ВЗ» - автоматизована система «Автоматизоване робоче місце відділення зв’язку»;
 • ВПЗ - відділення поштового зв’язку;
 • ДКД - дільниця кур’єрської доставки;
 • ОПЗ – об’єкт поштового зв’язку;
 • ШКІ - штриховий кодовий ідентифікатор.

2. Загальні положення

2.1. Правила надання послуг поштового зв’язку Поштовою службою «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Правила») визначають загальні вимоги щодо приймання, обробки, друку, упаковки, перевезення, доставки та вручення відправлень товариством з обмеженою відповідальністю «Поштова служба «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Поштова служба «Е-ПОСТ»).

2.2. Правила розроблено відповідно до Закону України «Про поштовий зв'язок», Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 та внутрішніх нормативних документів Поштової служби «Е-ПОСТ».
2.3. Дія Правил поширюється на всі підрозділи Поштової служби «Е-ПОСТ».
2.4. Замовниками послуг Поштової служби «Е-ПОСТ» можуть бути фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи.
2.5. Права і обов’язки Поштової служби «Е-ПОСТ» та замовника послуг, передбачені цими Правилами, виникають після укладення договору між сторонами.
2.6. Поштова служба «Е-ПОСТ» надає послуги з прийому, друку, обробки та доставки поштових відправлень:
листів;
листів з оголошеною цінністю.
2.7. Відправлення можуть прийматися для пересилання з описом вкладення, з рекомендованим повідомленням про вручення або з SMS - повідомленням про вручення, з вимогою вручити особисто.
2.8. Відправлення приймаються Поштовою службою «Е-ПОСТ» для пересилання в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Поштової служби «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Веб-сайт»), мобільні застосунки та через сервіс обміну даними (АРІ) з корпоративними (відомчими) інформаційними системами.
2.9. Оплата за пересилання відправлень здійснюється відправником при формуванні відправлення - при використанні веб-сервісу або мобільного додатку, або на умовах, визначених в договорах з клієнтами – юридичними особами.
2.10. Гранична маса Відправлення після роздруківки листа та документів, що додаються до нього, має становити 2 кг. Система автоматично розраховує вагу відправлення при отриманні електронного листа та додатків до нього та інформує Відправника у разі перевищення допустимої ваги відправлення.
2.11. Максимально допустима сума оголошеної цінності відправлення становить 1000 грн.

3. Нормативні строки пересилання відправлень Експрес
3.1. Нормативні строки пересилання Відправлень затверджуються окремим наказом Поштової служби «Е-ПОСТ» та публікуються на Веб-сайті www.e-post.com.ua.
3.2. З урахуванням обсягів Відправлень, необхідності виконання комплексу технологічних операцій (попереднє сортування за напрямками тощо) для певних суб’єктів господарювання строк пересилання Відправлень може визначатись окремо у двосторонньому договорі, укладеному між Поштовою службою «Е-ПОСТ» та цим суб’єктом господарювання.

4. Вимоги до вкладення Відправлень (заборонені Відправлення)
4.1. У Відправленнях можуть пересилатися лише документи (друковані матеріали), що не заборонені до пересилання у поштових Відправленнях.
4.2. Забороненими до пересилання у Відправленнях є:

документи (друковані матеріали), що містять державну таємницю;
порнографічні чи аморальні матеріали;
документи (друковані матеріали), що порушують права інтелектуальної власності, фальсифіковані документи;
4.3. Відповідальність за вкладення до Відправлень заборонених до пересилання документів (друкованих матеріалів) несе Відправник.
4.4. У разі виявлення у Відправленнях документів (друкованих матеріалів), які заборонені до пересилання, Поштова служба «Е-ПОСТ» не здійснює відправку, знищує роздрукований матеріал та направляє Відправнику відповідне повідомлення.
4.5. Сплачені Відправником кошти за друк та пересилання забороненого Відправлення останньому не повертаються.
4.6. У разі виявлення факту надсилання Відправником документів (друкованих матеріалів), заборонених до пересилання, в подальшому Поштова служба «Е-ПОСТ» має право відмовити такому Відправнику в обслуговуванні.
5. Друк та пакування Відправлень
5.1. Всі Відправлення отримані від Відправників в електронному вигляді друкуються Поштовою службою «Е-ПОСТ» в варіанті двостороннього чорно-білого друку, якщо інше не обумовлено договором з суб’єктом господарювання. Кожен вкладений документ друкується з нового аркушу.
5.2. Відправлення пакуються Поштовою службою «Е-ПОСТ» відповідно до вимог Порядку упакування поштових відправлень, затвердженого наказом АТ «Укрпошта».
5.3. Відповідно до укладених договорів з суб’єктами господарювання пакування односторінкових документів може здійснюватися без конвертів.
5.4. Відправлення пакуються таким чином, щоб виключалася можливість доступу до вкладення без пошкодження оболонки.
5.5. Упаковка Відправлення обирається Поштовою службою «Е-ПОСТ», залежно від форми та характеру вкладення, інших умов пересилання, якщо інше не обумовлено договором з суб’єктом господарювання.
5.6. Упаковка повинна забезпечувати схоронність вкладення, а також можливість обробки відправлення із використанням технічних засобів.

6. Адресування Відправлень
6.1. Адреси Відправника та Адресата, що зазначаються у Відправленні, повинні містити повні найменування відправника і адресата (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові), поштові індекси ОПЗ, тип доставки («до дверей», «до складу»), а також номери їх телефонів (рекомендується вказувати номери мобільних телефонів, які необхідні для автоматизованого інформування про надходження Відправлення через sms/viber-повідомлення).
6.2. У разі відсутності у відправника мобільного телефону адресата, інформування адресата відбувається шляхом вкладання повідомлення ф.22 до абонентської поштової скриньки, а адресування можливе тільки з типом доставки «до складу».
6.3. Відправлення можуть бути адресовані:

фізичним особам – за місцем проживання, роботи (до дверей), на адреси ВПЗ (до складу – дозволяється вказати повну адресу одержувача з індексом об’єкта поштового зв’язку, П.І.Б., номер телефону);
юридичним особам – на фактичну адресу місцезнаходження (до дверей), на адреси ВПЗ (до складу – дозволяється вказати повну адресу одержувача з індексом об’єкта поштового зв’язку, назву юридичної особи, номер телефону та П.І.Б. контактної особи (уповноваженої одержувачем).
6.4. Адреси Відправника та Одержувача друкуються на окремому аркуші паперу та вкладаються в конверт таким чином, щоб адресу Відправника було видно у верхньому лівому прозорому вікні конверту, а адресу Одержувача – в правому нижньому прозорому вікну конверта.
6.5. У разі пакування відправлень, що не вміщаються в стандартний конверт, друкується примірник супровідної адреси та прикріплюється до відправлення одним з таких способів:
вкладається до самоклеючого прозорого пакету, який прикріплюється до відправлення;
приклеюється до відправлення, якщо супровідну адресу було роздруковано на самоклеючій термоетикетці;
прикріплюється прозорою пакувальною стрічкою (скотч-плівкою) до відправлення.
7. Приймання Відправлень
7.1. Відправлення приймаються для пересилання Поштовою службою «Е-ПОСТ» в електронному вигляді через Веб-сайт, мобільні застосунки та через сервіс обміну даними (АРІ) з корпоративними (відомчими) інформаційними системами.
7.2. При прийманні Відправлення Система:
перевіряє правильність заповнення адреси, наявність номера телефону Одержувача та Відправника;
розраховує вагу Відправлення (з точністю до десяти грамів) та інформує Відправника, якщо розрахункова вага відправлення перевищує Граничну масу відправлення, визначену цими Правилами;
присвоює номер Відправленню та генерує ШКІ;
інформує Відправника про вартість послуги (при безготівковому розрахунку – автоматично уточнює наявність коштів на рахунку Відправника, якщо інше не передбачено договором) та про нормативні строки пересилання;
- проводить розрахунок з Відправником з використанням електронних платіжних засобів.
- видає Відправнику розрахунковий документ (розрахункову квитанцію), який підтверджує надання послуги.
7.3. Якщо було виявлено помилки в адресі – Система інформує Відправника для внесення правок.
В такому випадку:
- при здійсненні відправлення через Веб-сайт або мобільний додаток Відправнику пропонується повернутись до внесення даних та виправити помилки;
- при здійсненні відправлення з використанням АРІ таке відправлення не надсилається, а Відправнику надсилається електронне повідомлення про виявлені помилки.

8. Доставка та вручення Відправлень
8.1. При надходженні до ОПЗ Відправлення – на номер мобільного телефону адресата, який зазначено в супровідній адресі, автоматично надходить sms/viber- повідомлення з інформацією про надходження Відправлення до ОПЗ та зазначенням номеру телефону Контактного центру.
8.2. При надходженні Відправлення з типом доставки Склад-Склад або Двері- Склад, на супровідній адресі якого відсутній мобільний номер телефону адресата, працівник ОПЗ оформлює повідомлення ф. 22 та передає його листоноші для доставки за вказаною адресою. Повідомлення вкладається у абонентську поштову скриньку адресата, а у разі відсутності такої можливості – залишається працівнику на пункті пропуску (за наявності).
8.3. У разі невручення Відправлення (адресованого до складу) протягом трьох робочих днів від дати надходження до автоматизованого ОПЗ, на номер мобільного телефону адресата автоматично надходить sms/viber-повідомлення з інформацією про знаходження Відправлення у ОПЗ та датою початку платного зберігання.
8.4. У разі невручення Відправлення (адресованого до дверей) протягом трьох робочих днів від дати надходження до автоматизованого ОПЗ:
- працівник цього ОПЗ телефонує адресату з нагадуванням про надходження Відправлення до ОПЗ та повідомляє про платне зберігання понад п`ять робочих днів з дня його надходження до ОПЗ;
- на номер мобільного телефону відправника автоматично надходить повторне sms/viber- повідомлення з інформацією про надходження Відправлення до ОПЗ із зазначенням дати початку платного зберігання.
8.5. У разі невручення Відправлення протягом трьох робочих днів від дати надходження до неавтоматизованого ОПЗ, працівник цього ОПЗ телефонує адресату та нагадує про надходження Відправлення до ОПЗ і повідомляє про платне зберігання понад п`ять робочих днів з дня його надходження до ОПЗ.
8.6. У разі невручення Відправлення, на супровідній адресі якого відсутній мобільний номер телефону адресата, протягом трьох робочих днів ОПЗ від дати його надходження, працівник ОПЗ оформлює повторне повідомлення ф. 22 та передає його листоноші для доставки за вказаною адресою.
8.7. Відправлення, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час видачі в ОПЗ вручаються адресату або контактній особі, яка зазначена на супровідній адресі, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
8.8. Відправлення з оголошеною цінністю до 300 грн дозволяється вручати повнолітньому члену сім’ї адресата, за умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу, а також документа, що посвідчує родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).
8.9. Відправлення, адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в ОПЗ вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти або контактній особі, яка зазначена на супровідній адресі, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
8.10. У разі відсутності уповноваженої особи на одержання пошти, Відправлення може вручатися представнику юридичної особи при наявності у нього печатки юридичної особи.
8.11. Адресат може уповноважити іншу особу на одержання відправлення за довіреністю, що посвідчується в установленому законодавством порядку.
8.12. Видача Відправлення здійснюється після ідентифікації одержувача (у випадку передбаченого п. 7.2.) та проставлення ним підпису на бланку ф. 22/накладній, що формується при врученні або іншій формі встановленого зразка. Одержувач власноруч проставляє дату та підпис, чим підтверджує, що Відправлення отримано з вірною вагою та справною упаковкою.
8.13. При поверненні невручених Відправлень за зворотною адресою працівник ОПЗ:
- оснащених АРМ ВЗ – роздруковує новий бланк супровідної адреси із зазначенням причини повернення, який наклеюється на відправлення Експрес поверх попереднього бланку супровідної адреси;
- не оснащених АРМ ВЗ – оформлює довідку ф.20 із зазначенням причини повернення, яка прикріплюється до Відправлення.
8.14. У разі письмової відмови адресатом від одержання, Відправлення підлягає поверненню відправнику, а у разі наявності розпорядження відправника «не повертати» зберігаються відповідно до цього Порядку.
8.15. При врученні Відправлень або при поверненні Відправлень до ОПЗ приймання, інформація про події «вручення», «повернення» відправлень Експрес створюється:
- для ОПЗ, оснащених АРМ ВЗ – у ОПЗ;
- для ОПЗ, не оснащених АРМ ВЗ – у сортувальному центрі (в АСРК).

9. Строки зберігання, переадресування та повернення Відправлень
9.1. При оформленні Відправлень, відправник зазначає одне із таких розпоряджень стосовно термінів повернення або про не повернення відправлень Експрес, у разі його невручення адресату:
- повернути;
- повернути через 7 календарних днів;
- не повертати.
9.2. Відправлення, яке не було вручене та стосовно якого є розпорядження відправника «повернути» або «не повертати», зберігається в приміщенні ОПЗ, до якого воно надійшло, протягом 14 календарних днів від дати його надходження до відповідного ОПЗ (за відсутності розпоряджень від адресата).
9.3. Під розпорядженням «повернути» розуміється повернення Відправлення Відправнику після закінчення строку зберігання, передбаченого цими Правилами.
9.4. Під розпорядженням «не повертати» розуміється, що після закінчення строку зберігання, передбаченого цим Порядком, Відправлення не підлягає поверненню до ОПЗ, в якому було оформлено таке відправлення, для його вручення Відправнику. Такі Відправлення підлягають знищенню.
9.5. Строк зберігання Відправлень рахується з дати його надходження до ОПЗ, а повернення здійснюється наступного робочого дня ОПЗ, після спливу терміну повернення, встановленого Відправником.
9.6. За кожну добу зберігання в ОПЗ Відправлень понад п’ять робочих днів ОПЗ, після надходження до нього такого Відправлення, з одержувача стягується плата відповідно до діючих тарифів.
При цьому день надходження Відправлення до ОПЗ та день вручення не враховується.
9.7. Адресат може подати заяву про пересилання або доставку Відправлення на іншу адресу за відповідну плату, згідно з діючими тарифами, якщо інше не передбачено письмовим договором.
9.8. Відправлення повертаються Відправнику у разі подання ним заяви, письмової відмови адресата від одержання або закінчення строку зберігання, з наступним врученням у ОПЗ за місцем обслуговування Відправника. Під час вручення Відправлення, що повернуто Відправнику, з Відправника стягується плата за повернення Відправлення, згідно з діючими тарифами.
9.9. Невручені адресатам Відправлення, які були повернуті Відправнику, зберігаються ОПЗ протягом 14 календарних днів від дати його надходження до відповідного ОПЗ.
9.10. Після закінчення визначеного строку зберігання неотримані відправником Відправлення вважаються такими, що не вручені та підлягають знищенню.

10. Права, обов’язки та відповідальність користувачів послуги.
Відповідальність Поштової служби «Е-ПОСТ»
10.1. Відправлення належать Відправникам до моменту вручення Адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до законодавства України.
10.2. Відправник несе повну відповідальність за зміст документів (друкованих матеріалів), що відправляються.
10.3. Протягом місяця з дня прийняття до пересилання Відправлення Відправник чи Адресат може подати заяву про розшук цього Відправлення.
10.4. Поштова служба «Е-ПОСТ» несе перед Відправником матеріальну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання послуги з друку та пересилання Відправлень в таких випадках:
- за повну втрату Відправлення;
- за часткову втрату (пошкодження) вкладення Відправлення з описом вкладення.
10.5. Опрацювання звернень, визначення розміру матеріальної відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг з пересилання Відправлень та виплата відшкодування здійснюються згідно з Порядком опрацювання звернень щодо неналежного надання послуг з пересилання відправлень, затвердженим відповідним наказом Поштової служби «Е-ПОСТ».
10.6. Поштова служба «Е-ПОСТ» не несе матеріальної відповідальності у випадках, коли:
- Відправлення в установленому законодавством порядку підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
- втрата або пошкодження вкладення сталися внаслідок дії непереборних сил (землетрус, ураган, повінь тощо);
- Відправлення видане Адресату під розписку про одержання та без письмових зауважень під час одержання Відправлення. 

послуга Е-ПОСТ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСУ E-POST

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з виготовлення та доставки поштових відправлень

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», (надалі - "Поштова служба") в особі директора Куркіна Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з виготовлення та доставки поштових відправлень відповідно до положень цього Публічного договору (надалі іменується «Договір»).


1. Предмет договору
1.1. Виконавець на умовах та в порядку, визначених цим Договором, власними силами та засобами бере на себе зобов’язання із друку інформаційних повідомлень, наданих в текстовому та графічному вигляді (надалі – інформаційні повідомлення, повідомлення), формування поштових відправлень, включаючи їх упаковку в конверти, та відправки їх адресатам у співпраці з АТ «Укрпошта», а також надання інших пов’язаних послуг у відповідності з їх описом, переліком та на умовах, викладених в цьому Договорі, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити та прийняти надані послуги.
1.2. Під «інформаційними повідомленнями» для цілей цього Договору розуміються листи замовника з додатками, будь-яка інша письмова кореспонденція, надана Замовником у вигляді текстових та графічних файлів через сервіс відправки кореспонденції «Е-Пост», яку Замовник вважає за доцільне виготовляти та відправляти користуючись послугами Виконавця.
1.3. Перетворення електронних документів (файлів) у графічні файли здійснюється системою автоматично.
1.4. Під доставкою інформаційних повідомлень для цілей цього Договору розуміється доставка до визначеного адресату або відповідного відділення АТ «Укрпошта».
1.5. Кількість та категорія відправлень визначаються Замовником при здійсненні відправки кореспонденції через сервіс «Е-Пост».
1.6. Строк надання Послуг за Договором: протягом дії Договору.
1.7. Поштові відправлення, сформовані як результат робіт за цим договором виконуються шляхом двостороннього повнокольорового персоналізованого друку та можуть бути:
1.7.1. у вигляді self-mail (безконвертного відправлення) формату 210 Х 254 мм з двома згинами з проклейкою по боках, фінальний розмір готового виробу – 100 х 210 мм;
1.7.2. у вигляді self-mail (безконвертного відправлення) формату 210 х 30,48 мм з двома згинами з проклейкою по боках, фінальний розмір готового виробу – 101,6 х 210 мм;
1.7.3. у вигляді конвертованого відправлення у конверт С-65 з віконцем;
1.7.4. у вигляді конвертованого відправлення у конверт С-65 з двома віконцями;
1.7.5. у вигляді конвертованого відправлення у конверт С-5 з віконцем;
1.7.6. у вигляді конвертованого відправлення у конверт С-5 з двома віконцями;
1.7.7. у вигляді конвертованого відправлення у конверт С-4 з віконцем або без нього;
1.7.8. у вигляді self-mail (безконвертного відправлення) будь-якого іншого індивідуального розміру, окремо узгодженого Сторонами.
1.8. З метою виконання цього Договору та до початку робіт за ним Замовник використовує один з наведених нижче варіантів взаємодії:
1.8.1. використовує веб-сервіс «Е-Пост» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/;
1.8.2. використовує сервіс електронної взаємодії (АРІ) з системою «Е-Пост» шляхом інтеграції відповідного АРІ зі своєю інформаційною системою.
1.9. Виконавець з метою виконання цього Договору:
1.9.1. підтримує функціонування системи «Е-Пост» в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень;
1.9.2. надає цілодобовий доступ до веб-сервісу «Е-Пост» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/;
1.9.3. розробляє та передає Замовнику програмне забезпечення (АРІ) «Е-Пост», яке забезпечує:
 в автоматичному порядку, за встановленим Виконавцем розкладом, скачування кореспонденції Замовника, після попереднього перетворення файлів відправлень в графічний, узгоджений сторонами, формат (PDF);
 сортування отриманих відправлень за встановленими критеріями залежно від типу вихідних поштових відправлень;
 взаємодію з АТ «Укрпошта» по відправленню кореспонденції, отриманню штрих-кодів на відправлення відповідно до їх параметрів (формату, кількості сторінок у відправленні тощо) та відстеженню інформації щодо доставки / недоставки поштових відправлень;
 генерацію звітів щодо стану відправки кореспонденції та часу її отримання.
1.10. Надання послуг за предметом цього Договору починається після тестування та схвалення Замовником зазначеного програмного забезпечення та вихідних форм звітів, про що складається відповідний акт.

2. Умови та порядок надання послуг
2.1. Замовник:
2.1.1. по мірі створення поштових відправлень за допомогою сервісу «Е-Пост» передає їх в електронній формі Виконавцю в порядку, узгодженому сторонами відповідно до цього Договору.
2.2. Виконавець:
2.2.1. відповідно до узгодженого Сторонами порядку отримує за допомогою сервісу «Е-Пост» поштові відправлення та формує електронний звіт щодо їх складу та часу отримання;
2.2.2. виготовлює з отриманих від Замовника графічних матеріалів поштові відправлення в паперовому вигляді, упаковує їх в конверти та передає АТ Укрпошта для подальшої доставки;
2.2.3. щоденно формує звіт про отримані, надруковані та передані на доставку поштові відправлення.
2.3. Порядок обміну інформацією між Сторонами
2.3.1. всі матеріали, якими обмінюються Сторони шифруються при передачі із застосуванням стійких криптографічних алгоритмів;
2.4. Формат файлів для друку та виготовлення поштових відправлень: .pdf
2.5. Виготовлення поштових відправлень здійснюється на офсетному папері для цифрового друку.
2.6. Виконавець зобов’язується виготовляти та передавати АТ «Укрпошта» готові поштові відправлення протягом 8 робочих годин від часу отримання відповідних матеріалів від Замовника.
2.7. У разі виникнення обставин повного чи часткового невиконання зобов’язань по цьому Договору чи ризиків такого невиконання, Сторони зобов’язані проінформувати одна одну у письмовій або електронній формі негайно.

3. Вартість договору та порядок розрахунків
3.1. Вартість послуг з формування поштового відправлення визначається згідно розділу «Ціни» веб-сервісу «Е-Пост» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/. Вартість послуг за доставку поштових відправлень визначається згідно діючими Граничними тарифами на універсальні послуги поштового зв’язку, затвердженими відповідним рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та публікуються на веб-порталі АТ «Укрпошта».
3.2. Ціна Договору за місяць становить __________________________________грн __ коп. (________________ гривень __ копійок), в тому числі з ПДВ.
3.3. У разі використання веб-сервісу Замовник здійснює оплату кожного поштового відправлення окремо шляхом он-лайн платежу через веб-сервіс «Е-Пост».
3.4. У разі використання сервісу обміну документами (АРІ) «Е-Пост» Замовник здійснює авансовий платіж в сумі вартості договору за місяць протягом 5 днів з моменту підписання цього Договору.
3.5. У разі замовлення послуг протягом місяця на суму, що перевищує авансовий платіж, Виконавець інформує Замовника про необхідність здійснення додаткового авансування.
3.6. Замовник самостійно визначає розмір авансового платежу, виходячи з кількості запланованих відправлень та їх вартості.
3.7. Остаточні розрахунки між Сторонами здійснюються щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним на підставі акту наданих послуг та відповідного рахунку.
3.8. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником у безготівковому порядку. Оплата за надані послуги за даним Договором здійснюється в національній валюті України.

4. Терміни та порядок передачі–приймання послуг
4.1. Термін надання послуг Виконавцем становить 8 робочих годин від часу отримання відповідних поштових відправлень від Замовника.
4.2. Виконавець повинен надавати Замовнику послуги за предметом цього Договору, які відповідають умовам технічних специфікацій, визначених у додатках до цього Договору.
4.3. Інформування про обсяги наданих послуг здійснюється шляхом отримання Замовником квитанцій про відправку кореспонденції засобами сервісу «Е-Пост».
4.4. Приймання-передача наданих Виконавцем послуг за місяць здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін шляхом підписання Акту приймання-передачі наданих послуг, який складається за результатами роботи за місяць.
4.5. Підписання Актів приймання-передачі наданих послуг здійснюється в електронній формі, з використанням електронних підписів Сторін.
4.6. У разі наявності зауважень зі сторони Замовника він письмово повідомляє про них Виконавця електронною поштою на електронну адресу, визначену цим Договором, з зазначенням повного переліку суттєвих зауважень та строків їх усунення. У такому разі Виконавець зобов’язаний розглянути зауваження Замовника, усунути недоліки та повторно надати послуги Замовнику та виключити їх вартість з відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг за звітний період.
4.7. Виконавець зобов’язується усувати виявлені недоліки виключно за власний рахунок та в терміни, встановлені Замовником.

5. Права та обов’язки сторін
5.1. Замовник має право:
5.1.1. в будь-який час отримувати інформацію від Виконавця про хід надання послуг за цим Договором;
5.1.2. протягом всього періоду надання послуг здійснювати контроль якості їх надання шляхом направлення на виробництво уповноваженого представника;
5.1.3. достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши його про це у строк не менше за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. приймати та оплачувати надані послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;
5.2.2. сприяти Виконавцю в процесі виконання ним зобов’язань за цим Договором і забезпечити отримання Виконавцем інформації, необхідної для виконання умов за цим Договором;
5.2.3. у випадку, якщо для виконання завдань Виконавцю будуть необхідні додаткова інформація чи документи, надати їх в строк не пізніше ніж 3 (три) робочі дні з моменту їх запиту, при наявності у Замовника такої інформації або документів.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
5.4. Виконавець не має права залучати до виконання даного Договору третіх осіб без погодження з Замовником.
5.5. Виконавець зобов’язаний:
5.5.1. своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
5.5.2. усувати виявлені недоліки, що сталися з його вини, виключно за власний рахунок;
5.5.3. додержуватись строків надання послуг, вказаних у даному Договорі;
5.5.4. надавати Замовнику усі матеріали та документи, які засвідчують факт наданих послуг;
5.5.5. забезпечити:
 складання податкових накладних без помилок,
 своєчасність реєстрації податкових накладних в ЄРПН,
 в разі допущення помилок в податкових накладних виправити їх шляхом складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН;
5.5.6. в ніякому разі не розголошувати відомості, які стали відомі йому в ході укладення та виконання цього договору;
5.5.7. укласти з кожним працівником, залученим до виконання цього Договору, угоди щодо нерозголошення будь-якої інформації, яка може стати відомою внаслідок надання послуг Замовнику;
5.5.8. забезпечити повне знищення відбракованих інформаційних повідомлень за місцем розташування виробництва Виконавця.

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів
6.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, вони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
6.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.3. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно наданих послуг за кожен день затримки.
6.4. За порушення строків оплати за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно перерахованих грошових коштів за кожен день затримки.
6.5. Цей Договір регулюється Законодавством України і тлумачиться у відповідності до нього.
6.6. Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди з будь-яких спірних питань, вирішення таких спорів проводиться у відповідності з чинним Законодавством України.
6.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли з даного Договору.

7. Форс-мажор
7.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
7.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які не залежать від волевиявлення Сторін.
7.3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.
7.4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.
7.5. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України та регіональними палатами.
7.6. На час дії форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.

8. Конфіденційність
8.1. Цей Договір та вся інформація, пов’язана з ним, вважаються конфіденційною інформацією. Виконавець зобов’язується не розкривати конфіденційну інформацію третім сторонам протягом терміну дії цього Договору, а також протягом трьох років після припинення терміну дії цього Договору.
8.2. Інформація не вважається конфіденційною, якщо на момент її отримання вона є публічною або стає такою не в результаті порушення цього Договору, яка є дозволеною до оприлюднення або розкриття письмовим дозволом Сторони, яка є отриманою від третьої особи, котра на законній підставі уповноважена її надавати.
8.3. Права та обов’язки, що виникають за цим Договором, не можна передавати третім сторонам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
8.4. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він є незалежним володарем/розпорядником відповідних персональних даних та виконав всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, в т.ч. отримав від суб’єктів персональних даних згоду на обробку персональних даних або моє такі права на підставі будь-яких інших законних причин.
8.5. Уповноважені представники Сторін, які підписали цей Договір, підтверджують, що:
8.5.1. вони надають згоду на обробку своїх персональних даних Замовнику/Виконавцю з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Замовника/Виконавця;
8.5.2. вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних Замовника/Виконавця, про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;
8.5.3. умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та /або передачу будь-яким третім особам;
8.5.4. вони ознайомлені зі своїми правами, як суб’єктів персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.
8.6. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, отриманих при виконанні цього Договору, від незаконної обробки, у тому числі від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них в розумінні вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. Виконавець використовує персональні дані виключно з метою виконання Договору.

9. Відповідальні особи сторін.
9.1. Відповідальними особами з боку Замовника для цілей цього Договору визнаються:
Контактна особа:
Контактна інформація Тел: _______________________
Адреса: ____________________
e-mail: _____________________
Зразок підпису
9.2. Відповідальними особами з боку Виконавця для цілей цього Договору визнаються:
Контактна особа:
Контактна інформація Тел: _______________________
Адреса: ____________________
e-mail: _____________________
Зразок підпису

10. Строк дії та порядок припинення дії Договору
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до «31» грудня 2022 р., а в частині невиконаних зобов’язань – до їх повного виконання.
10.2. У разі відсутності заперечень Сторін, висловлених не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати завершення дії Договору, цей Договір вважається продовженим на наступний календарний рік.
10.3. Сторони вправі за взаємної згоди розірвати цей Договір достроково. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір має направити іншій Стороні письмову пропозицію-повідомлення про намір розірвати Договір за 15 календарних днів до очікуваної дати розірвання.
10.4. Якщо Сторони дійшли взаємної згоди щодо розірвання Договору, вони складають додаткову угоду до цього Договору, у якій закріплюють намір та дату розірвання Договору, а також розподіляють обов’язки щодо один одного, що виникають з приводу такого розірвання (фінансові зобов’язання Сторін, передача фактично існуючих результатів наданих Послуг тощо).
10.5. У разі дострокового розірвання цього Договору Виконавець має право на оплату:
10.5.1. за фактично надані Послуги;
10.5.2. витрат, які були понесені Виконавцем з метою надання Послуг.
10.6. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовник має право:
10.6.1. отримати від Виконавця частину Послуг, які були фактично надані на момент розірвання Договору. У такому випадку Виконавець передає усі наявні матеріали та здобутки, що є результатом проведення певних дій в рамках цього Договору.

11. Інші умови
11.1. Цей Договір складено в двох примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.
11.2. Попередні домовленості Сторін щодо предмету та умов цього Договору втрачають свою силу з підписанням цього Договору.
11.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише, якщо вони складені в письмовій формі і підписані Сторонами.
11.4. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

12. Адреси та банківські реквізити Виконавця:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ»
Адреса: вул. вул. Тютюнника Василя, буд. 5-а, м. Київ, 03150
Поточний рахунок IBAN:
UA513390500000026008001125269
в АТ "КристалБанк",
МФО 339050,
код ЄДРПОУ 31055971
Тел.: (067) 401-86-91
e-mail: inbox@e-post.com.ua

послуга EASYBOX

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСУ EASYBOX

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послугз приймання та обробки поштових відправлень

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», (надалі – «Поштова служба», «Виконавець») в особі директора Куркіна Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з приймання та обробки поштових відправлень відповідно до положень цього Публічного договору (надалі іменується «Договір»).


1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

1.1. Публічний договір, Договір - правочин, що регулює відносини між Поштовою службою та Замовником щодо надання послуг з приймання та обробки поштових відправлень на умовах, встановлених Поштовою службою.

1.2. Послуга - послуга з приймання та обробки поштових відправлень Замовника, порядок надання якої визначається цим Публічним договором.

1.3. Поштова служба, Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», зареєстрована в Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку 03.08.2022 року за № 175, що здійснює надання послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.4. Замовник – юридична чи фізична особа, що подала Заявку на надання Послуги через веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.

1.5. Документи Замовника або Поштові відправлення, адресовані Замовнику - для цілей цього Договору розуміються листи (в тому числі повернуті листи) та повідомленні про доставку і вручення, отримані на адресу Замовника, будь-яка інша письмова кореспонденція, отримана на адресу Замовника через сервіс віртуальної поштової скриньки «EASYBOX», яку Замовник вважає за доцільне виготовляти та відправляти користуючись послугами Виконавця.

1.6. Поштова скринька «EASYBOX» - для цілей цього Договору розуміється поштова скринька, що розміщується за адресою 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.7, корп. 2 (далі по тексту – «Адреса поштової скриньки»), номер якої присвоюється Поштовою службою та повідомляється Замовнику на його електронну адресу.

1.7. Приймання поштових відправлень Замовника - для цілей цього Договору розуміється їх отримання працівником Поштової служби у відділенні Укрпошти за Адресою поштової скриньки «EASYBOX».

2. Загальні положення

2.1. Договір укладено відповідно до положень статей 633 та 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов цього Договору.

2.3. Договір є обов’язковим для виконання Поштовою службою з дати його оприлюднення на офіційному сайті https://e-post.com.ua/ (далі по тексту – «Сайт»).

2.4. Для Замовника Договір є обов'язковим з моменту заповнення Заявки на Сайті та підтвердження приєднання до цього Договору.

2.5. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Поштовою службою Договору загалом та прийняття всіх істотних умов цього Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень статей 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

2.6. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання Послуги, а саме передачі Замовником Поштовій службі Заявки на надання послуги та сплати першої абонплати за місяць.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець на умовах та в порядку, визначених цим Договором, власними силами та засобами бере на себе зобов’язання із відкриття та обслуговування поштової скриньки Замовника, приймання поштових відправлень, адресованих Замовнику, обробки (сканування) прийнятих поштових відправлень (документів Замовника), відправки відсканованих документів Замовника на його електронну адресу, зберігання прийнятих поштових відправлень та їх пересилку на визначену Замовником адресу с визначеною Замовником періодичністю, а також надання інших пов’язаних послуг у відповідності з їх описом, переліком та на умовах, викладених в цьому Договорі, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити та прийняти надані послуги.

3.2. Обробка Документів Замовника здійснюється шляхом їх сканування, зберігання у форматі PDF, чорно-білому, з розподільчою здатністю 100 dpi та направлення Замовнику на визначену ним електронну адресу.

3.3. Кількість, порядок та строки обробки та зберігання документів Замовника визначаються Замовником при подачі Заявки на відкриття поштової скриньки «EASYBOX» (приєднання до Публічного договору), зразок якої наведено у Додатку 1 до цього Договору.

3.4. Електронні копії Документів Замовника зберігаються на серверах Поштової служби протягом 30 календарних днів з дня їх створення, якщо інше не обумовлено Замовником при подачі Заявки.

3.5. З метою приєднання до цього Договору та початку отримання Послуги Замовник використовує веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.

3.6. Виконавець з метою виконання цього Договору:

3.6.1. підтримує функціонування сервісу «EASYBOX» в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень;

3.6.2. надає цілодобовий доступ до веб-сервісу «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/.

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Замовник:

4.1.1. замовляє послугу «EASYBOX», заповнюючи та відправляючи Поштовій службі Заявку за допомогою веб-сервісу за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/;

4.1.2. при оформленні Заявки сплачує авансом абонплату за послугу за місяць;

4.1.3. контролює надходження сканованих Документів Замовника на вказану в Зая’вці електронну пошту;

4.1.4. оплачує рахунки-фактури, виставлені Виконавцем за результатами надання послуг у звітному місяці.

4.2. Виконавець:

4.2.1. Відповідно до отриманої від Замовника Заявки відкриває Замовнику поштову скриньку «EASYBOX» та обслуговує її протягом всього терміну дії Договору;

4.2.2. приймає кореспонденцію Замовника, що надходить на його поштову скриньку «EASYBOX» та веде її облік;

4.2.3. щоденно, не пізніше 1 робочого дня з моменту отримання кореспонденції Замовника сканує всі отримані Документи Замовника в формат PDF, чорно-білий, з розподільчою здатністю 100 dpi, та направляє їх на електронну пошту, вказану Замовником у Заявці (кожен документ Замовника в окремому електронному листі);

4.2.4. зберігає та/або знищує Документи замовника в строки та порядку, визначеному в Заявці Замовника;

4.2.5. здійснює періодичну (відповідно до Заявки Замовника) пересилку Документів Замовника на поштову адресу, вказану Замовником в Заявці;

4.2.6. веде облік наданих послуг та формує щомісячні акти виконаних робіт та виставляє рахунки-фактури на оплату послуг за звітний місяць та абонплати за наступний місяць;

4.3. У разі виникнення обставин повного чи часткового невиконання зобов’язань по цьому Договору чи ризиків такого невиконання, Сторони зобов’язані проінформувати одна одну у електронній формі негайно на електронні адреси, вказані в цьому договорі та Заявці.

5. Вартість договору та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість послуг за місяць визначається, як сума вартості абонплати за обраним Замовником пакетом послуг та вартості додаткових наданих послуг відповідно до тарифів, що є невід’ємним додатком до цього Договору (Додаток 2) та розміщуються на Сайті.

5.2. Вартість послуг за доставку поштових відправлень (пересилку Документів Замовника) визначається згідно діючими Граничними тарифами на універсальні послуги поштового зв’язку, затвердженими відповідним рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та публікуються на веб-порталі АТ «Укрпошта».

5.3. Оплата за Договором здійснюється:

5.3.1. у вигляді передплати в розмірі абонплати за обраним Замовником пакетом послуг. Абонплата сплачується 1-й раз при подачі Заявки на приєднання до цього Договору. В подальшому вартість абонплати включається в рахунки-фактури, що виставляються Виконавцем;

5.3.2. у вигляді післяплати за надані послуги відповідно до виставлених Виконавцем рахунків-фактур щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

5.4. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником у безготівковому порядку. Оплата за надані послуги за даним Договором здійснюється в національній валюті України.

6. Терміни та порядок передачі–приймання послуг
6.1. Виконавець надає послуги за цим Договором щоденно протягом строку дії Договору.

6.2. Інформування про обсяги наданих послуг здійснюється шляхом направлення Виконавцем Замовнику Актів прийому-здачі виконаних робіт на електронну пошту, вказану Замовником в Заявці.

6.3. У разі відсутності зауважень, направлених Замовником протягом 7 календарних днів з моменту отримання Акту прийому-здачі виконаних робіт на електронну пошту, послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими.

6.4. Підписання Актів приймання-передачі наданих послуг здійснюється в електронній формі, з використанням електронних підписів Сторін.

6.5. У разі наявності зауважень зі сторони Замовника він письмово повідомляє про них Виконавця електронною поштою на електронну адресу, визначену цим Договором, з зазначенням повного переліку суттєвих зауважень. У такому разі Виконавець зобов’язаний розглянути зауваження Замовника, усунути недоліки та повторно надати послуги Замовнику.

6.6. Виконавець зобов’язується усувати виявлені недоліки виключно за власний рахунок.

7. Права та обов’язки сторін
7.1. Замовник має право:

7.1.1. в будь-який час отримувати інформацію від Виконавця про хід надання послуг за цим Договором через службу технічної підтримки Виконавця;

7.1.2. протягом всього періоду надання послуг здійснювати контроль якості їх надання;

7.1.3. достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши Виконавця на електронну пошту про це у строк не менше за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. приймати та оплачувати надані послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;

7.2.2. сприяти Виконавцю в процесі виконання ним зобов’язань за цим Договором і забезпечити отримання Виконавцем інформації, необхідної для виконання умов за цим Договором;

7.2.3. у випадку, якщо для виконання завдань Виконавцю будуть необхідні додаткова інформація чи документи, надати їх в строк не пізніше ніж 3 (три) календарні дні з моменту їх запиту, при наявності у Замовника такої інформації або документів.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

7.4. Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;

7.4.2. усувати виявлені недоліки, що сталися з його вини, виключно за власний рахунок;

7.4.3. додержуватись строків надання послуг, вказаних у цьому Договорі;

7.4.4. надавати Замовнику усі документи, які засвідчують факт наданих послуг;

7.4.5. в ніякому разі не розголошувати відомості, які стали відомі йому в ході укладення та виконання цього договору;

7.4.6. укласти з кожним працівником, залученим до виконання цього Договору, угоди щодо нерозголошення будь-якої інформації, яка може стати відомою внаслідок надання послуг Замовнику.


8. Відповідальність сторін та вирішення спорів
8.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, вони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

8.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.3. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно наданих послуг за кожен день затримки.

8.4. За порушення строків оплати за надані послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно перерахованих грошових коштів за кожен день затримки.

8.5. У разі прострочення оплати Замовником наданих послуг більше ніж на 5 (п’ять) календарних днів Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту погашення заборгованості Замовником.

8.6. Цей Договір регулюється Законодавством України і тлумачиться у відповідності до нього.

8.7. Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди з будь-яких спірних питань, вирішення таких спорів проводиться у відповідності з чинним Законодавством України.

8.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли з даного Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які не залежать від волевиявлення Сторін.

9.3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.

9.4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.

9.5. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України та регіональними палатами.

9.6. На час дії форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.

10. Конфіденційність

10.1. Цей Договір та вся інформація, пов’язана з ним, вважаються конфіденційною інформацією. Виконавець зобов’язується не розкривати конфіденційну інформацію третім сторонам протягом терміну дії цього Договору, а також протягом трьох років після припинення терміну дії цього Договору.

10.2. Інформація не вважається конфіденційною, якщо на момент її отримання вона є публічною або стає такою не в результаті порушення цього Договору, яка є дозволеною до оприлюднення або розкриття письмовим дозволом Сторони, яка є отриманою від третьої особи, котра на законній підставі уповноважена її надавати.

10.3. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він є незалежним володарем/розпорядником відповідних персональних даних та виконав всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, в т.ч. отримав від суб’єктів персональних даних згоду на обробку персональних даних або моє такі права на підставі будь-яких інших законних причин.

10.4. Уповноважені представники Сторін, які підписали цей Договір, підтверджують, що:

10.4.1. вони надають згоду на обробку своїх персональних даних Замовнику/Виконавцю з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Замовника/Виконавця;

10.4.2. вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних Замовника/Виконавця, про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;

10.4.3. умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та /або передачу будь-яким третім особам;

10.4.4. вони ознайомлені зі своїми правами, як суб’єктів персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

10.5. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, отриманих при виконанні цього Договору, від незаконної обробки, у тому числі від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них в розумінні вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. Виконавець використовує персональні дані виключно з метою виконання Договору.

11. Строк дії та порядок припинення дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту приєднання до нього Замовника шляхом подачі Заявки через веб-сервіс «EASYBOX» за адресою в Інтернет https://e-post.com.ua/ і діє протягом року (365 календарних днів) з дати приєднання, а в частині невиконаних зобов’язань – до їх повного виконання.

11.2. У разі відсутності заперечень Сторін, висловлених не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати завершення дії Договору, цей Договір вважається продовженим на наступний календарний рік.

11.3. Сторони вправі за взаємної згоди розірвати цей Договір достроково. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір має направити іншій Стороні письмову пропозицію-повідомлення про намір розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання.

11.4. Договір вважається розірваних через (тридцять) календарних днів після отримання повідомлення Сторони про розірвання Договору.

11.5. У разі дострокового розірвання цього Договору Виконавець має право на оплату за фактично надані Послуги.

11.6. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовник має право отримати від Виконавця Послуги до моменту розірвання Договору.

11.7. У разі розірвання Договору Виконавець протягом 7 (семи) календарних днів після завершення розрахунків по Договору пересилає на адресу, вказану Замовником в Заявці, всі Документи Замовника.

12. Інші умови
12.1. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними його частинами.


13. Адреса та банківські реквізити Поштової служби:

ТОВ «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ»

Адреса: вул. вул. Тютюнника Василя, буд. 5-а, м. Київ, 03150

IBAN: UA513390500000026008001125269 в АТ "КристалБанк", МФО 339050

код ЄДРПОУ 31055971

Тел.: (067) 401-86-91

e-mail: inbox@e-post.com.uaРедакція Договору від 03.11.2022


Додаток 1

до Публічного договору


ЗАЯВКА
на відкриття поштової скриньки «EASYBOX» (приєднання до Публічного договору)


Заявка включає в себе дані про Замовника:

- Для фізичної особи

o Прізвище

o Ім’я

o По-батькові

o ІНН

o Електронна адреса

o Адреса реєстрації фізичної особи

o Телефон (вказується за бажанням)

- Для юридичної особи

o Назва компанії

o Код ЄДРПОУ

o Юридична адреса

o Електронна адреса

o Телефон (вказується за бажанням)

o Сфера діяльності

інформацію про Послугу, що замовляється:

- пакет послуг (вибір варіанту з Тарифів)

- що робити з отриманою кореспонденцією (пересилати чи знищувати)

- у разі вибору пересилання:

o адреса доставки опрацьованої кореспонденції

o періодичність пересилання опрацьованої кореспонденції

- у разі вибору знищення:

o строк зберігання Документів замовника до знищення


Редакція Договору від 03.11.2022Додаток 2

до Публічного договоруТАРИФИ
на послуги сервісу «EASYBOX»

Абонплата включає в себе послугу користування віртуальною поштовою скринькою EASYBOX, прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів, прийом та сканування вхідної кореспонденції, зберігання та відправка отриманої кореспонденції (кількісні показники залежать від варіанту тарифу на послугу). Сканування та відправка листів здійснюється протягом 1 робочого дня з моменту отримання.

Під поняттям «лист» мається на увазі 1 поштове надходження обсягом до 5 аркушів.

У разі надходження листа, що містить більше 5 аркушів, тарифікація послуги по скануванню та відправці на електронну пошту здійснюється відповідно до п. 4.

При виборі послуги утилізації листів за Замовником залишається право замовити зберігання окремого листа шляхом відправлення відповіді на електронний лист з відповідним сканованим документом протягом 7 днів після отримання.

Абонплата сплачується авансом за місяць.

Додаткові послуги сплачуються відповідно до рахунку-фактури, виставленого Замовнику за підсумками звітного місяця не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.


Пакет: Мінімальний

Кількість поштових скриньок - 1

Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) до 10 листів на місяць

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (понад пакет) - 3 грн/аркуш

Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - 1 місяцьдо 10 листів на місяць

Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) 20 грн. за додатковий місяць за кожні 10 листів на місяць

Відправка отриманої кореспонденції - 1 раз на місяць за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється

Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання безкоштовно

Вартість пакету (на місяць) 100 грн.

Пакет: Оптимальний


Кількість поштових скриньок 1

Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) - до 50 листів на місяць

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (понад пакет) - 2,8 грн/аркуш

Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - до 3 місяцівдо 50 листів на місяць

Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) за кожний додатковий місяць 20 грн. за кожні 50 листів на місяць

Відправка отриманої кореспонденції - 1 раз на місяць чи квартал (на вибір) за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється

Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання безкоштовно

Вартість пакету (на місяць) - 400 грн.


Пакет: Бізнес

Кількість поштових скриньок - до 3

Прийом повідомлень про доставку і вручення та повернутих листів - без обмежень

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (включено в пакет) - до 100 листів

Прийом та сканування вхідної кореспонденції (понад пакет) - 2,5 грн/аркуш

Безкоштовне зберігання отриманої кореспонденції (включено в пакет) - до 6 місяцівдо 100 листів на місяць

Зберігання отриманої кореспонденції (понад пакет) - безкоштовно

Відправка отриманої кореспонденції - 1 раз на місяць, квартал чи рік (на вибір) за тарифами Укрпошти відповідно до ваги кореспонденції, що відправляється

Утилізація кореспонденції після 1 місяця зберігання безкоштовно

Вартість пакету (на місяць) - 750 грн.Редакція Договору від 03.11.2022

Конфіденційність

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Поштова служба «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Поштова служба «Е-ПОСТ») дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від клієнтів в рамках надання всіх видів послуг.
1.2. Поштова служба «Е-ПОСТ» гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів послуг Поштової служби «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Клієнти»), у т. ч. при використанні офіційного веб-сайту Поштової служби «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Веб-сайт»), мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань, платежів та переказів за платіжними системами тощо (далі по тексту – «Послуги»).
1.3. Політика конфіденційності (далі по тексту – «Політика») націлена на публічне інформування Клієнтів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг.
1.4. Використовуючи Послуги Поштової служби «Е-ПОСТ», Клієнт погоджується з усіма правилами та умовами Політики.
1.5. Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

2. Терміни, що вживаються в документі
2.1. У цій Політиці терміни вживаються у значеннях викладених у законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про поштовий зв’язок», Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (із змінами).
2.2. В тому числі:
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Клієнта, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

3. Мета обробки персональних даних
3.1. Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

4. Збір персональних даних
4.1. Персональні дані, які обробляє Поштова служба «Е-ПОСТ», охоплюють:
- контактні дані, які надаються Клієнтами при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо);
- інформація яка використовується для оплати товарів та Послуг Поштової служби «Е-ПОСТ»;
- номери та історію поштових відправлень тощо.
4.2. Інформація отримується при використанні Клієнтом Послуг, у т.ч. за допомогою Веб-сайту, мобільних застосунків тощо.
4.3. Дані передаються Клієнтами добровільно з метою забезпечення можливості виконання Поштовою службою «Е-ПОСТ» зобов’язань за Послугами.
4.4. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Клієнта про нові Послуги. Зокрема у разі використання мобільного застосунку, - версія операційної системи, приблизне місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди Клієнтом на використання гео-локації, IP-адреса пристрою, дата та час авторизації у мобільному застосунку.

5. Використання інформації
5.1. Інформація, яку отримує Поштова служба «Е-ПОСТ», використовується для:
- створення облікового запису Клієнта;
- надання Послуги або функції, яку замовив Клієнт;
- зв’язку з Клієнтами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції;
- оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Поштовою службою «Е-ПОСТ»;
- ефективного клієнтського обслуговування;
- забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у т.ч. мобільного застосунку на пристрої Клієнта;
- будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

6. Передача інформації третім особам

6.1. Поштова служба «Е-ПОСТ» може передавати інформацію отриману від Клієнтів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами.
6.2. Поширення Поштовою службою «Е-ПОСТ» персональних даних без згоди Клієнта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7. Захист конфіденційної інформації та інформації про Клієнта
7.1. Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Поштової служби «Е-ПОСТ», доступ до яких обмежується згідно з вимогами положень Політики інформаційної безпеки Поштової служби «Е-ПОСТ».

8. Безпека
8.1. На веб-ресурсах Поштової служби «Е-ПОСТ» вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.
8.2. Поштова служба «Е-ПОСТ» не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Клієнтом своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на Веб-сайті, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.
8.3. Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Поштової служби «Е-ПОСТ», охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

9. Права та обов’язки Клієнта
9.1. Клієнт має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).
9.2. Клієнт зобов’язаній, зокрема, але не обмежуючись:
- не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Клієнтів та отримувачів поштової кореспонденції в оману;
- не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
- не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Клієнтів;
- не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Клієнтів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.
9.3. Якщо Клієнт реєструється на Веб-сайті, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Клієнт підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

10. Згода Користувача
10.1. Поштова служба «Е-ПОСТ» здійснює обробку персональних даних Клієнтів з метою надання їм Послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є Користувач.
10.2. Клієнт може добровільно надати Поштовій службі «Е-ПОСТ» згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою зазначеною метою.
10.3. Реєструючись на Веб-сайті, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, Клієнт підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних Поштовою службою «Е-ПОСТ».

11. Файли cookie
11.1. Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Клієнта під час відвідування Веб-сайту. На Веб-сайті можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст вас цікавить, і запам’ятати вас, якщо ви знову завітаєте на сайт. Поштова служба «Е-ПОСТ» зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване надання Послуг.
11.2. Файли cookie, які можуть бути використані Поштовою службою «Е-ПОСТ», не можуть завдати шкоди пристроям Клієнта. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Поштовою службою «Е-ПОСТ», є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Клієнтом Веб-сайту. Інші файли cookie залишаються на пристроях Клієнта до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Клієнта при наступному відвідуванні.

12. Додаткова інформація
12.1. Поштова служба «Е-ПОСТ» залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.
12.2. У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, Клієнт може надіслати лист-запит на електронну пошту inbox@e-post.com.ua або звернутись до служби підтримки Поштової служби «Е-ПОСТ» засобами, доступними на Веб-сайті.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення
1.1. Надання послуг товариством з обмеженою відповідальністю «Поштова служба «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Поштова служба «Е-ПОСТ») передбачає обробку персональних даних клієнтів, компаній партнерів та працівників. Поштова служба «Е-ПОСТ» визначає пріоритетним обов’язком здійснювати обробку персональних даних виключно на підставах та у порядку, визначених законодавством України із забезпеченням належного рівня захисту у процесі обробки персональних даних.
1.2. Цей Порядок обробки персональних даних Поштової служби «Е-ПОСТ» (далі по тексту – «Порядок») розроблений відповідно до:
- Конституції України;
- законів України «Про захист персональних даних»; «Про поштовий зв'язок»; «Про інформацію»; «Про доступ до публічної інформації»;
- Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (із змінами);
- ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги»;
- ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки», прийняті наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18.12.2015 № 193 (із змінами),
- Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14;
- інших актів законодавства;
- Політики конфіденційності в Поштовій службі «Е-ПОСТ», затвердженої наказом Поштової служби «Е-ПОСТ»» від 07.03.2022 № 2-22-О;
- інших внутрішніх нормативних документів Поштової служба «Е-ПОСТ».
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях викладених у законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про поштовий зв’язок», Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 (із змінами).

2. Сфера застосування та термін дії Порядку
2.1. Порядок є обов’язковим до застосування в Поштовій службі «Е-ПОСТ» в рамках процесу обробки персональних даних та поширюється на всі структурні підрозділи Поштової служби «Е-ПОСТ».
2.2. Термін дії Порядку не обмежується. Поштова служба «Е-ПОСТ» має право вносити зміни до Порядку, про що інформує шляхом розміщення оновленої версії на офіційному веб-сайті Поштової служби «Е-ПОСТ» http://www.e-post.com.ua (далі по тексту — «Веб-сайт»).

3. Мета обробки персональних даних
3.1. Метою обробки персональних даних Поштовою службою «Е-ПОСТ» є надання якісних послуг (суб’єктам персональних даних), обробка інформації, що становить профіль споживання послуг, врегулювання питань у сфері трудових правовідносин та при веденні господарської діяльності у порядку, визначеному законодавством.

4. Принципи обробки персональних даних

4.1. Основним принципом обробки персональних даних є забезпечення належного рівня захисту та прозорість організації процесу обробки персональних даних.
4.2. Підставами для обробки Поштовою службою «Е-ПОСТ» персональних даних є:
- згода суб’єкта персональних даних на їх обробку;
- правочин, стороною якого є суб’єкт персональних даних, або який укладено на його користь;
- виконання обов’язків, які передбачені законодавством;
- захист законних інтересів Поштової служби «Е-ПОСТ», окрім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.
4.3. Терміни обробки та зберігання персональних даних визначаються з урахуванням особливостей процесів надання послуг, аналізу якості надання таких послуг.
4.2. Персональні дані є доступними для суб’єкта цих даних і доступ до них надається в порядку передбаченому законодавством про захист персональних даних.
4.3. Поштова служба «Е-ПОСТ» здійснює обробку персональних даних суб’єктів персональних даних з метою надання їм послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до законодавства України для здійснення своїх повноважень та для виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних.
4.4. Суб’єкт може добровільно надати Поштовій службі «Е-ПОСТ» згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою визначеною Поштовою службою «Е-ПОСТ» метою.
4.5. Згода суб’єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода може надаватися суб’єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її надання. Документи (інформація), що підтверджують надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються Поштовою службою «Е-ПОСТ» впродовж часу обробки таких даних.
4.6. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої Поштовій службі «Е-ПОСТ» на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства.

5. Особливості обробки та визначення персональних даних

5.1. Персональні дані в Поштовій службі «Е-ПОСТ» обробляються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів, з урахуванням особливостей процесів надання послуг та рівня автоматизації таких процесів.
5.2. Порядок обробки, захисту та доступу до персональних даних при різних видах обробки визначаються окремими внутрішніми нормативними документами Поштової служби «Е-ПОСТ».
5.3. Клієнти, що використовують веб-ресурси Поштової служби «Е-ПОСТ», є суб’єктами персональних даних виключно з дати їх реєстрації на веб-ресурсі та надання згоди на обробку їх персональних даних.
5.4. Юридичні особи не є суб’єктами персональних даних.
5.5. Обробка персональних даних користувачів послуг (фізичних осіб) здійснюється відповідно до цього Порядку та законодавства.
5.4. Інформація, отримана від користувача послуг (суб’єкта персональних даних), використовується для:
- створення облікового запису користувачем послуг, що використовує інформаційні ресурси (веб-ресурси) Поштової служби «Е-ПОСТ»;
- надання послуги або функції, яку замовив клієнт;
- зв’язку з клієнтами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Поштової служби «Е-ПОСТ»;
- оцінки та аналізу попиту на ринку, продуктів та сервісів, що надаються Поштовою службою «Е-ПОСТ»;
- ефективного клієнтського обслуговування;
- забезпечення оновлення і технічної підтримки послуг, у т. ч. мобільного застосунку;
- інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання послуг Поштовою службою «Е-ПОСТ».
5.5. Поштова служба «Е-ПОСТ» передає інформацію отриману від клієнтів (суб’єктів персональних даних) в рамках надання послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків, відповідно до вимог законодавства, та персоніфікованого повідомлення клієнтів з метою покращення якості послуг та поінформованості клієнтів.
5.6. Передача персональних даних можлива виключно на договірній основі за умови належного їх зберігання та захисту третьою особою та/або розпорядником, а також чіткого визначення її/його відповідальності за забезпечення належного захисту при обробці персональних даних за виключенням випадків прямо передбачених законодавством. У договорі також визначається склад персональних даних, що передаються, спосіб та мета їх обробки, комплекс організаційно-технічних заходів із захисту, що вживатимуться третьою особою (розпорядником).
5.7. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин з метою обробки за кордон здійснюється з дотриманням умов, визначених у ст. 29 Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон).
5.8. Передача персональних даних третім особам в рамках надання послуг поштового зв’язку, здійснюється у порядку, визначеному договірними зобов’язаннями Поштової служби «Е-ПОСТ».
5.9. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.
5.10. Поширення Поштовою службою «Е-ПОСТ» персональних даних без згоди суб’єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних

6.1. Суб’єкт персональних даних має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені у статті 8 Закону.
6.2. Суб’єкт персональних даних зобов’язаний діяти відповідно до вимог законодавства.
6.3. Поштова служба «Е-ПОСТ» не несе відповідальності за порушення користувачем послуг законодавства про захист персональних даних, у т.ч. поширення ним персональних даних осіб, від імені та в інтересах яких ним отримуються послуги поштового зв’язку.
6.4. Суб’єкт персональних даних має право на безоплатне виправлення або вилучення (повністю або частково) відомостей про нього в інформаційних системах Поштової служби «Е-ПОСТ», в електронних версіях баз даних інформаційно-довідкових служб Поштової служби «Е-ПОСТ» відповідно до порядку, що визначається Укрпоштою, у випадку, коли вони є невірними, недоцільними чи надмірними або їх зберігання здійснюється понад час, необхідний для надання відповідних послуг. Якщо вилучення таких даних є технічно не можливим або не передбачене законодавством, то такі дані захищаються від їх обробки шляхом блокування доступу до них або іншим технічно можливим шляхом.
6.5. Суб’єкт персональних даних має право на безоплатний доступ до даних про себе відповідно до порядку, що визначається Поштовою службою «Е-ПОСТ».
6.6. Суб’єкт персональних даних має право на звернення із запитом щодо доступу до своїх персональних даних. Запит оформлюється відповідно до статті 16 Закону. Поштовою службою «Е-ПОСТ» здійснюються необхідні заходи для з’ясування всіх обставин, викладених у запиті.
6.7. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних здійснюється відповідно до статті 18 Закону.
6.8. Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подачі письмового звернення.
6.9. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, що була надана при реєстрації у особистому кабінеті Веб-сайту Поштової служби «Е-ПОСТ», такий особистий кабінет підлягає видаленню.

7. Обробка та захист персональних даних
7.1. Обробка та захист персональних даних Поштовою службою «Е-ПОСТ» ґрунтується на основі ризик-орієнтованого підходу для попередження, виявлення та усунення загроз несанкціонованого доступу до персональних даних та/або незаконної їх обробки.
7.2. Поштова служба «Е-ПОСТ» зобов’язується забезпечити захист персональних даних, які обробляються в рамках надання послуг клієнтам відповідно до вимог законодавства та цього Порядку.
7.3. Директором Поштової служби «Е-ПОСТ» визначаються особи та/або структурні підрозділи, які відповідальні за захист персональних даних, відповідно до законодавства та цього Порядку.
7.4. Обов’язки структурного підрозділу (особи), відповідального за організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, визначаються положенням про такий структурний підрозділ та у посадових інструкціях працівників, іншими нормативними документами.
7.5. Поштова служба «Е-ПОСТ» співпрацює з органами державної влади, посадовими особами, відповідальними за захист персональних даних в Україні, відповідно до вимог законодавства.
7.6. Ця Політика є доступною для ознайомлення користувачам послуг Поштової служби «Е-ПОСТ» (суб’єктів персональних даних) та розміщається на офіційному Веб-сайті Поштової служби «Е-ПОСТ».

партнерам

угода з партнером E-POST

ДОГОВІР

про дилерські послуги

м. Київ                                                                                                                               "____ " ______________ 2022 р.Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОШТОВА СЛУЖБА «Е-ПОСТ», (надалі - "Поштова служба") в особі директора Куркіна Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
________________________________________________ (надалі - "Дилер") в особі _________________ ___________________________, що діє на підставі _____________________ з іншого боку,
в подальшому разом пойменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
уклали цей Договір про дилерські послуги, іменований надалі "Договір" про нижченаведене:

1. Предмет Договору.
1.1. Поштова служба доручає, а Дилер бере на себе обов'язок по розповсюдженню (продажу) універсальних послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованих листів, що надаються Поштовою службою, (надалі - "Послуги").
1.2. Послуга надається кінцевим користувачам з використанням спеціалізованого програмного забезпечення “EasyPost” (далі по тексту – «Продукт») шляхом використання веб-сервісу “E-post” або сервісу обміну даними “API E-Post” .
1.3. Порядок надання Послуги визначається в Технічній документації, що наведена в Додатку 1 до цього Договору.
1.4. Розповсюдження послуг може здійснюватися Дилером шляхом:
a) укладення договорів, зразки яких затверджені Поштовою службою, від імені Поштової служби з кінцевими користувачами;
b) забезпечення доступу до веб-сервісу Поштової служби через власні інтернет-ресурси.

2. Обов'язки Дилера.
2.1. Забезпечити рекламу Послуг відповідно до наданих зразків і матеріалів.
2.2. Здійснювати розповсюдження (продаж) Послуг за цінами, визначеними Поштовою службою.
2.3. Робити реєстрацію всіх споживачів Послуг, які замовили їх у Дилера, і передавати Поштовій службі інформацію щодо зареєстрованих користувачів щоденно, не пізніше 24 годин з моменту укладення договору з кінцевим користувачем.
2.4. Дотримуватися авторських прав на Продукт, вживати всі належні заходи для недопущення їхнього порушення з вини Дилера.
2.5. Інформувати кінцевих користувачів про авторські права на Продукт, який вони використовують і про протизаконність незаконного використання авторських прав і його наслідки.
2.7. Поважати й захищати законні права Поштової служби, що виникають у зв’язку з цим Договором, зокрема, зберігати комерційні таємниці (конфіденційну інформацію), які можуть стати відомі Дилерові у зв'язку з виконанням цього Договору.

3. Обов'язки Поштової служби.
3.1. Забезпечувати підключення кінцевих користувачів, договору з якими укладені Дилером та інформація щодо яких передана Поштовій службі в порядку п. 2.3 цього Договору в строки, обумовлені в Технічній документації, що є невід’ємними додатком до цього Договору.
3.2. Надавати Дилерові цілодобовий веб-сервіс для надання послуг кінцевим користувачам через інтернет-ресурси Дилера.
3.3. Повідомляти Дилера про зміни в складі Продукту, Технічній документації, вартості послуг не пізніше 24 годин з моменту внесення таких змін.
3.4. Надати Дилерові рекламну інформацію про: Послугу, Продукт, Поштову службу, а також консультувати про форми організації політики надання послуг.
3.5. Провести за рахунок Поштової служби навчання (при необхідності) одного представника Дилера правилам використання та налаштування Продукту. Навчання більшого числа представників Дилера здійснюється за рахунок Дилера.
3.6. Забезпечувати для зареєстрованих кінцевих користувачів супроводження Послуги та Продукту шляхом надання консультацій шляхом телефонного зв’язку, месенджерів та електронної пошти.
3.7. Призначити відповідальну особу, з якою Дилер вирішує всі питання, пов'язані з виконанням робіт за цим Договором.
3.8. Поважати й захищати законні права Дилера, що виникають у зв’язку з цим Договором, зокрема, зберігати комерційні таємниці (конфіденційну інформацію), які можуть стати відомі Поштовій службі у зв'язку з виконанням цього Договору.

4. Вартість Послуги і порядок розрахунків.
4.1. Поштова служба установлює вартість послуги для кінцевого користувача, яка складається з:
a) вартості поштової відправки;
b) вартості конверту;
c) вартості друку документів, що відправляються.
4.2. Дилер має право продажу Послуги тільки за ціною, визначеною Поштовою службою.
4.3. Припустимо в особливих випадках, по письмовому узгодженню із Поштовою службою, установлення націнок на Послугу для окремих кінцевих користувачів, пов'язане з необхідністю підвищення витрат на надання послуг для таких користувачів.
4.4. Дилер отримує дилерську винагороду від продажу Послуг в розмірі, визначеному у Додатку 2 до цього Договору.
4.5. Сторони щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, підписують акт прийому-передачі наданих послуг.
4.6. Акт готується Поштовою службою та надсилається Дилеру в електронному вигляді не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним.
4.7. У разі виникнення розбіжностей в обліку Поштової служби та Дилера, Сторони зобов’язуються провести звірку розрахунків на наданих послуг протягом 3-х робочих днів, з моменту повідомлення Дилера про виявлення такої розбіжності.
4.8. Розрахунки з Дилером здійснюються протягом 5 робочих днів з дати підписання сторонами акту прийому-передачі наданих послуг, шляхом перерахування дилерської винагороди за звітний місяць, визначеної в акті, Поштовою службою на рахунок Дилера.

5. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів.
5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, вони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання
5.2. Відповідальність за своєчасність та повноту надання Послуги покладається на Поштову службу.
5.3. Поштова служба не несе відповідальності по зобов'язаннях Дилера перед третіми особами, що не пов’язані з надання Послуги.
5.4. У випадку затримки розрахунків, Поштова служба сплачує пеню Дилерові в розмірі 0,1 % заборгованості, що виникла, за кожен день прострочення оплати.
5.5. У випадку порушення Дилером авторських прав на продукт Дилер:
1) виплачує штраф у розмірі _________ гривень;
2) оплачує компенсацію за пошук доказів порушення, судові витрати й т.д. у розмірі, що становить не менш подвійної величини штрафу, зазначеного вище. Якщо незаконне використання відбувалося без відома адміністрації Дилера, але було обумовлено зневажливим відношенням Дилера до дотримання відповідних майнових та авторських прав на Продукт, то Дилер несе відповідальність відповідно до даного пункту.
5.6. Цей Договір регулюється Законодавством України і тлумачиться у відповідності до нього.
5.7. Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди з будь-яких спірних питань, вирішення таких спорів проводиться у відповідності з чинним Законодавством України.
5.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли з даного Договору.

6. Форс-мажор.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
6.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які не залежать від волевиявлення Сторін.
6.3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.
6.4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.
6.5. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України та регіональними палатами.
6.6. На час дії форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.

7. Конфіденційність.
7.1. Цей Договір та вся інформація, пов’язана з ним, вважаються конфіденційною інформацією. Виконавець зобов’язується не розкривати конфіденційну інформацію третім сторонам протягом терміну дії цього Договору, а також протягом трьох років після припинення терміну дії цього Договору.
7.2. Крім того до конфіденційної інформації відноситься будь-яка інформація, що:
a) при повідомленні була явно охарактеризована як така, що представляє комерційну таємницю одної із сторін;
b) не є загальнодоступною;
c) становить комерційний інтерес або дає конкурентні переваги.
7.3. Інформація не вважається конфіденційною, якщо на момент її отримання вона є публічною або стає такою не в результаті порушення цього Договору, яка є дозволеною до оприлюднення або розкриття письмовим дозволом Сторони, яка є отриманою від третьої особи, котра на законній підставі уповноважена її надавати.
7.4. Права та обов’язки, що виникають за цим Договором, не можна передавати третім сторонам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
7.5. Підписанням цього Договору сторони підтверджують, що вони є незалежними володарями/розпорядниками відповідних персональних даних та виконали всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, в т.ч. отримали від суб’єктів персональних даних згоду на обробку персональних даних або мають такі права на підставі будь-яких інших законних причин.
7.6. Уповноважені представники Сторін, які підписали цей Договір, підтверджують, що:
a) вони надають згоду на обробку своїх персональних даних іншій стороні з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних;
b) вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних іншої сторони, про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;
c) умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та /або передачу будь-яким третім особам;
d) вони ознайомлені зі своїми правами як суб’єктів персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.
7.7. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, отриманих при виконанні цього Договору, від незаконної обробки, у тому числі від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них в розумінні вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. Виконавець використовує персональні дані виключно з метою виконання Договору.

8. Термін дії Договору.

8.1. Даний Договір діє з дати його підписання до 31 грудня 2022 року.

8.2. У разі, якщо жодна із сторін не повідомить іншу сторону про бажання припинити дію цього Договору за 1 (один) календарний місяць до дати завершення дії Договору, то цей Договір вважається продовжений на наступний календарний рік.
8.3. Завершення дії Договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, що виникли в результаті виконання цього Договору.
9. Підстави дострокового розірвання Договору.
9.1. Цей Договір може бути розірваний (припинений) достроково у наступних випадках:
a) при порушенні Дилером авторських прав на Продукт;
b) при порушенні одною із сторін вимог цього Договору більше ніж 2 рази за один рік;
c) при порушенні одною із сторін комерційної таємниці іншої сторони;
d) при тривалих (більше 30 календарних днів) затримках у розрахунках;
e) у разі прийняття рішення Поштовою службою про припинення надання Послуг.
10. Відповідальні особи сторін.

10.1. Відповідальною особою з боку Поштової служби для цілей цього Договору визначається:
Контактна особа:
Контактна інформація Тел: _______________________
e-mail: _____________________

10.2. Відповідальною особою з боку Дилера для цілей цього Договору визначається:
Контактна особа:
Контактна інформація Тел: _______________________
e-mail: _____________________


11. Інші умови.

11.1. Цей Договір складено в двох примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.
11.2. Попередні домовленості Сторін щодо предмету та умов цього Договору втрачають свою силу з підписанням цього Договору.
11.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише, якщо вони складені в письмовій формі і підписані Сторонами.
11.4. У випадку зміни адреси або банківських рахунків, сторони повідомляють про це один одного протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.
11.5. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами, в тому числі наступні Додатки:
a) Додаток 1. Технічна документація;
b) Додаток 2. Протокол узгодження дилерської винагороди.
c) Додаток 3. Зразок Акту приймання-передачі наданих послуг.

Повернутись на головну сторінку